اردبیل
تعداد کاربران فعال: 1
مجمع طراحان طلوع (آذربایجان شرقی)
تعداد کاربران فعال: 18
آذربایجان غربی
تعداد کاربران فعال: 6
بوشهر
تعداد کاربران فعال: 4
چهارمحال بختیاری
تعداد کاربران فعال: 3
مجمع طراحان انقلاب اسلامی آیه (اصفهان)
تعداد کاربران فعال: 51
مجمع طراحان انقلاب اسلامی بیت (فارس)
تعداد کاربران فعال: 23
گیلان
تعداد کاربران فعال: 8
گلستان
تعداد کاربران فعال: 4
همدان
تعداد کاربران فعال: 2
هرمزگان
تعداد کاربران فعال: 12
ایلام
تعداد کاربران فعال: 2
کرمان
تعداد کاربران فعال: 14
کرمانشاه
تعداد کاربران فعال: 4
خراسان رضوی
تعداد کاربران فعال: 213
مجمع تخصصی طراحان خاک نگار (خوزستان)
تعداد کاربران فعال: 42
کهگیلویه و بویر احمد
تعداد کاربران فعال: 0
کردستان
تعداد کاربران فعال: 0
لرستان
تعداد کاربران فعال: 5
مرکزی
تعداد کاربران فعال: 3
جبهه طراحان انقلاب اسلامی حرا (مازندران)
تعداد کاربران فعال: 25
البرز
تعداد کاربران فعال: 27
مجمع طراحان شهید تاج احمدی (قزوین)
تعداد کاربران فعال: 33
کانون هنر شیعی (قم)
تعداد کاربران فعال: 54
سمنان
تعداد کاربران فعال: 2
خانه هنر و رسانه انقلاب اسلامی (سیستان و بلوچستان)
تعداد کاربران فعال: 3
تهران
تعداد کاربران فعال: 97
مجمع طراحان ترنج (یزد)
تعداد کاربران فعال: 32
زنجان
تعداد کاربران فعال: 2
خراسان شمالی
تعداد کاربران فعال: 1
خراسان جنوبی
تعداد کاربران فعال: 3