جنگ ما نمی است از یم عاشورا کد اثر: 10129014
قرمز، کرم، سورمه ای
خون ، رزمنده غواص ، کتیبه
تصویر سازی

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات