«هيئت هنر» با هدف شناخت جهان پس از طوفان‌الاقصى و خلق اثر براى راهپيمایی روز قدس، اردوى 3 روزه «مثلث‌هاى قرمز» را برگزار كرد.
در اين رويداد هنرى-رسانه‌ای ضمن ارائه مباحث بنيادی و مبانی محورى قضيه فلسطين، توسط اساتيد و پژوهشگران اين حوزه، هنرمندان به طرح ايده و اجراى آثارى هنرى، پرداختند.

نظرات