کارگاه پوستر و تبلیغات شهری مشهد بیست و یکم الی بیست و سوم آذر برگزار خواهد شد.

11 آذر 97

دومین کارگاه کشوری نهضت مردمی پوستر انقلاب با موضوع مصرف گرایی و با عنوان «سرطان مصرف» در اصفهان برگ...

02 تیر 93