آیین رونمایی از مجموعه پوسترهای ولی نعمتان، با موضوع مطالبات مردم حاشیه شهر تبریز

17 مرداد 97