ترور علیه تفکر کد اثر: 10134010
قرمز، سیاه
کاغذ ، لوله تفنگ
تصویر سازی ، دیجیتال

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات