امروز غزه عاشوراست کد اثر: 10093003
سیاه و سفید، قرمز
کودک ، نیزه ، پرچم اسرائیل ، خون
دیجیتال

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات