هیهات منا الذله/ امام خمینی:ما خوفی از ابرقدرت ها نداریم. کد اثر: 10042001
قرمز
حروف
خطاطی

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات