عشق و احترام به علما کد اثر: 10111004
آبی، سیاه، قرمز، سفید
عمامه ، چکمه رضاخان ، خون
تصویرسازی

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات