شهادت کرامت ماست کد اثر: 10110001
اکر، قرمز، سیاه، زرد
تصویر شیخ نمر ، نیزه ، خون
دیجیتال

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات