سر مستوری
نام مجموعه: سر مستوری
کد موج: 10105 شروع:

پایان:

سر مستوری

فراخوان:

مسلمان معاصر از غرب چین تا جنوب اروپا و از سرزمین های شمال آفریقا تا کوچه پس کوچه های آمریکا با "هویت مسلمانی" خود شناخته می شود. و این هویت تنها به پیامبر و قبله و کتاب واحد منحصر نمی شود. حجاب یکی از نمودها و نمادهای هویت مشترک مسلمانی است. نمادی که در دنیای وحشی مدرن نه تنها ارزش نیست بلکه حتی گاه خطر به شمار می آید!
و البته حجاب،" نمود"ی است برای یک "بود"ِ مهمتر: پاکی؛ سر سلسله ارزش های اخلاقی دیگری که همه برای توحش غربی غریب اند؛ وفاداری، غیرت، پاکدامنی، حیا و...
آری، اینچنین، از هویت مسامانی "خانواده محور بودن" است و "خانواده باور " بودن. خانواده ای که بدون زن، مرد و فرزندان بی معناست و در آن، همه هم از نشاطِ یکی بودن و همدلی و همراهی سرشارند و هم از متفاوت بودن و داشتن نقش فردی خود دلشاد.
هنرمندان نهضت مردمی پوستر انقلاب در طول چهار سال و در مجموعه های (حجاب)، (سرّ مستوری)، (صدای پای پدر)، (رسم محبت) و (پروانگی) با نگاهی جدید به موضوع خانواده، حجاب و روابط زن و مردکوشیده اند مخاطب عمومی ر ا با برخی از ارزش ها و درون مایه های مرتبط با این موضوعات آشناتر کنند.

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات